جهت دریافت اطلاعات و اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی می توانید از کانال های تلگرامی زیر استفاده نمائید.

دکتر مسعود کرباسیان            T.me/MasoudKarbasian
^