شماره تلفن واحدهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان:

کد استان گیلان

013

دفتر مدیرکل

33327602      

                        فاکس 33330691

                                33323809

33323801

معاون توسعه مدیریت و منابع

33329808

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین

33327251

33320704

معاون اقتصادی

33326009

رئیس گروه سرمایه گذاری

33333825

رئیس گروه اقتصادی

33336621

روابط عمومی

33339635

اداره امور اداری و تدارکات

33320590

ذیحساب

33321448

خزانه

33322149

فناوری اطلاعات 33332570

حراست

33320315

33324984

تلفنخانه

33322290

33321021

 

آدرس : رشت میدان فرهنگ خیابان امام خمینی(ره)-روبه روی رستوران خانه معلم اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان

پست الکترونیکی اداره کل- کدپستی:4193744378

gilinfo@mefa.gov.ir

 

^