پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با اداره کل
      شماره تماس های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
 
تلفنخانه
33322290-33339638کد 013
دفتر مدیرکل
33327602-33323801
دورنگار33330691-33323809
دفتر معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین
33327251-33320704
           دفتر معاونت توسعه مدیریت 

          33329808

معاونت اقتصادی
33326009
دبیرخانه سهام عدالت
33332570
ذیحساب
33321448
رئیس قسمت خزانه
33322149
مسئول تمرکز و تلفیق
33320163
فناوری اطلاعات
33332570
تدارکات
33320590
 نماینده دیوان محاسبات
33336607
روابط عمومی
33339635
بازنشستگان
33339636
اداره امور اداری و تدارکات
333220590 
رئیس گروه سرمایه گذاری 
         33333825 
ماده 251         داخلی208
اداره کل مالیاتی (فرهنگ)         33328071
اداره کل مالیاتی (رشتیان)        33585520
آدرس : رشت – میدان فرهنگ -خیابان امام خمینی – اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
 
بر روی آدرس ایمیل کلیک نمایید: gilinfo@mefa.gov.ir

گروه دورانV5.7.4.0