پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه توافق سطح خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان

 

" اداره اموال و اوراق بهادار "

1. مقدمه

اداره اموال و اوراق بهادار با توجه به وظایف مربوطه ، ارائه خدمت به کلیه ی دستگاههای اجرایی استان می باشد و اهداف توافقنامه نظارت بر اموال منقول و غیر منقول و همچنین تامین اوراق بهادار دستگاههای اجرایی و نحوه انجام تعاملات با دستگاههای مربوطه از طریق شبکه دولت و پست و گاها" مراجعه ارباب رجوع صورت می گیرد . نحوه گزارش دهی نیز با توجه به چک لیست های مربوطه و صدور نامه به دستگاهها ابلاغ می گردد.

2. هدف

هدف از این توافقنامه با دستگاههای اجرایی ، انجام امور اموال و اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات ، تصویب نامه ها ، بخشنامه و دستورالعمل های مربوطه می باشد .

3. مسئولیت

باستناد قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون برنامه توسعه ،   قانون بودجه  و قانون ضوابط مربوط با همان سال مالی ، قانون مناقصات و مزایده ، آیین نامه های مربوطه و....

صدور کمیسیون ماده (2) – فروش و انتقال اموال منقول غیر مصرفی مستند سازی اموال غیر منقول –  درخواست و تحویل اوراق بهادار

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی

در خواست توسط بالاترین مقام دستگاه اجرای بانضمام ارسال مدارک و مستندات مربوطه و بررسی مدارک و مکاتبه با دستگاه اجرایی که منجر به صدور مجوزهای لازم از سوی این اداره کل می شود ضمنا چنانچه مدارک ناقص و یا مبهم باشد موضوع بصورت مکتوب جهت اصلاح اعاده می گردد.

5-هزینه ها و پرداخت ها : در قبال انجام خدمت هزینه ای دریافت یا پرداخت نمیشود انجام خدمت بصورت صدور مجوز و یا ارائه راهنماییهای لازم در جهت احقاق حقوق و حفظ اموال دولت می باشد.

6-دوره عملکرد :دوره عملکرد خاصی برای انجام اینگونه خدمت وجود نداشته و در واقع دوره دائمی می باشد ولیکن شیوه انجام خدمت از زمان ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل ها بوده و عطف به ماسبق نمیشود.

7-خاتمه توافقنامه :تنها در صورت استقرار سیستمهای پیشرفته به خصوص درمورد برخی از اوراق که در سالهای اخیر در دفتر خانه ها ایجاد شد و باستناد بخشنامه های واصله از سوی اموال دولتی ، تحویل اوراق و توزیع آن به اداره کل ثبت اسناد متوقف و در نتیجه انجام اینگونه خدمات خاتمه یافت.

 

" اداره نظارت مالی"

1- مقدمه

دراجرای ماده90 و94 و تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی  حسابرسی دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی هرساله طبق برنامه مدون در طی سال انجام و نواقص نیز اعلام میگردد. و در اجرای ماده 31 قانون محاسبات انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرای انجام و صورتمجلس تحویل و تحول طبق ماده 97 قانون محاسبات اخذ و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

2- هدف

· اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرائی از طریق اعمال ماده 90 و 94 و 31و 97 قانون محاسبات عمومی کشور .

3-مسئولیت

· به استناد ماده 90قانون مذکور نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و طبق ماده 94 قانون محاسبات عمومی وزارت دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید که جهت تحقق موارد فوق به استناد ماده 31 قانون محاسبات انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرائی صورت گرفته و در اجرای ماده 97 صورت مجلس تحویل و تحول ذیحسابان اخذ و پس از رسیدگی و رفع نقص نتایج به وزارت ارسال می گردد .

· به استناد ماده 8 و 58 قانون مذکور در صورت درخواست دستگاههای اجرائی کمیسیون دیون بلامحل جهت رسیدگی به دیون دستگاههای اجرائی کمیسیون مربوطه تشکیل و نتیجه به دستگاه اجرائی اعلام می گردد .

· در خصوص تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای بدهی درخواست توسط دستگاه اجرائی ارسال که پس از بررسی نتیجه اعلام خواهد شد .

4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

· براساس ماده 97 ق.م.ع ذیحسابان دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف یکماه نسبت به تهیه و ارسال صورت مجلس به اقتصاد دارائی اقدام نمایند. و اداره نظارت مالی پس از رفع نواقص صورت مجلس را به اداره نظارت بر ذیحسابیها ارسال می نماید .

· دستگاههای اجرائی مکلفند طبق بخشنامه پرداخت دیون بلامحل مصادیق دیون را جهت طرح در کمیسون اعلام نمایند که پس تشکیل کمیسون نتیجه به دستگاه اجرائی اعلام خواهد شد .

· تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای اجرائی ارسال که پس از بررسی نتیجه به دستگاه اجرائی اعلام خواهد شد .

· حسابرسی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی انجام و نتیجه و موارد نقص به ذیحساب اعلام میگردد.

5- هزینه ها و پرداخت ها

· هیچ گونه هزینه ای جهت ارائه خدمات فوق دریافت نمی گردد .

6-دوره عملکرد

· یکسال مالی

7-خاتمه توافقنامه

· ارسال گزارشات مربوطه در مقاطع سه ماه، ششماهه و سالیانه  به وزارت متبوع

 

" اداره تمرکز"

1. مقدمه

· به منظور تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه دستگاههای اجرایی را وصول، بررسی و پس از انجام اصلاحات به وزارت متبوع ارسال نمایند.

2. هدف

· تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و اصلاحیه آن.

3-مسئولیت

· طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است  صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین در آمد و سایر منابع تامین اعتبار و مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه نماید.

تعهدات متقابل خدمت گیرند و دستگاه اجرایی

· دستگاههای اجرایی مکلفند صورتحسابهای دریافت و پرداخت (هزینه و تملک دارایی سرمایه ای) و صورت های مالی را در موعد مقرر از طریق سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) ارسال نمایند .

· اداره تلفیق حسابها و امور بدهی های استان مکلف است پس از بررسی و جمع بندی صورتحسابها مالی مذکور، گزارش عملکرد استان را در موعد مقرر به وزارت متبوع ارسال نماید.

هزینه ها و پرداخت ها

· در قبال ارائه خدمت مورد نظر پرداختی صورت نمیگیرد.

دوره عملکرد

· طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مهلت تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد می باشد.

خاتمه توافقنامه: ارسال گزارش صورتحساب عملکرد بودجه استان به وزارت متبوع

 

"اداره خزانه"

1- مقدمه

پرداخت وجوه عمومی دولت در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای

ارسال درآمدهای عمومی استان به بانک مرکزی

دریافت و پرداخت وجوه سپرده

استرداد وجوه اشتباه واریزی

افتتاح و انسداد حسابهای دولتی نزد بانکهای عامل

دریافت وپرداخت اعتبارات اختصاصی

2-هدف

 ارسال درآمدهای استان به بانک مرکزی و تهیه گزارشهای مربوطه

پرداخت به موقع وجوه عمومی دولت در کمترین زمان و امن ترین روش

رضایت مندی مشتریان (اداره کل خزانه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرایی )

3-مسئولیت

بر اساس ماده 33 قانون محاسبات عمومی کشورخزانه معین  در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به خزانه معین در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

4-تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

●دستگاههای اجرایی مکلفند موافقتنامه ( اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ) را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله نمایند و درخواست وجه (اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ی ، سپرده و وجوه اشتباه واریزی ) را به امضای ذیحساب یا مدیر مالی به خزانه معین ارسال نمایند.

●سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف به ابلاغ اعتبار و تخصیص (هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای واختصاصی ) می باشند.

●خزانه معین مکلف به پرداخت وجوه عمومی دولت تا سقف اعتبار و تخصیص مربوطه می باشد.

5-هزینه ها و پرداخت ها

-----

6-دوره عملکرد

دوره عملکرد یکساله باستثناء وجوه سپرده که به سال بعد منتقل می شود.

7-خاتمه توافقنامه

کلیه وجوه مربوط به اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تا سطح تخصیص و بر اساس نقدینگی پرداخت خواهد شد در نهایت با تهیه تفریق بودجه اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای وارائه به دیوان محاسبات واداره تلفیق حسابها وامور بدهیها به اتمام می رسد.

کلیه حسابهای دولتی بر اساس بخشنامه های اداره کل خزانه افتتاح و انسداد می شود.

 


مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

1.این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش نظر سنجی از ارباب رجوع و یا بخش تماس با ما یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط مردمی دارا می باشد.

2.بخش میز خدمت الکترونیکی - برای سامانه ارتباط مردمی، سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سامانه آزمون تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی و تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار(سامانه دادور) مراجعه فرمایید.

3.این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.


گروه دورانV5.7.4.0